Social Scientist

July 12, 2009

For 3rd Year Lessons

Filed under: Third Year Lessons @ 7:42 am and

Modyul sa Kasaysayan ng Daigdig

 

 

 

(Week # 1: Hunyo 15 – 19, 2009)

 

I. Paksa: Oryentasyon at Pagpapakilala

 

II. Aktibidad:

 

     Know me and My Partner

 

 

Week # 2 – 3 : Hunyo 23-Hulyo 3, 2009 (Walang pasok)

 

Week 4 – Hulyo 6 – 10, 2009

 

Panimulang Pag-aaral ng Kasaysayan

 

I. Mga Layunin:

 

 1. Nasasabi ang mga dahilan kung bakit dapat pag-aralan ang kasaysayan.
 2. Naibibigay ang pinagkuhanan ng mga historyador ng kaalaman (data) para sa kasaysayan.
 3. Nasusuri ang kaugnayan ng pag-aaral ng kasaysayan sa iba pang agham panlipunan.
 4. Nasusuri ang mahalagang katanungan na ukol sa sarili at sa lipunan, at ipakita kung papaano ito masasagot sa pamamagitan ng kaalaman ng kasaysayan.
 5. Nakikilala ang kahalagahan ng kasaysayan sa pag-unlad ng isang bansa.
 6. Nagiging huwarang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto ng pamumuhay sa lipunang ginagalawan sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa lahat ng tuntuning ipinapatupad ng paaralan at pamahalaan.

 

II. Mga Aktibidad

 

 1. Ilarawan Nyo, Huhulaan Namin
 2. Malayang Talakayan

 

III. Talakayan

 

 1. Ano ang kahulugan ng Kasaysayan?

 

Pinagmulan ng salitang kasaysayan – “historia” Latin – pinagmulan

 

History – His – Tao + Story = Kwento ng tao

 

2. Mga Teorya ng Kasaysayan

 

 1. Cyclical Theory – “History repeats itself”
 2. Marxist Theory -  Class struggle “Haves vs. have nots”
 3. Teorya ng walang humpay na pagbabago- continuous changes- walang humpay na pagbabagong nagaganap
 4. Creationist/Biblical/Christian Theory – everything happened was purposed by God and written in the Bible

3. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan?

      a. Mapahalagahan ang nakaraan

      b. Maunawaan ang kasalukuyan

      c. Makalikha ng magandang hinaharap

 

4. Mga agham panlipunan na may kaugnayan sa pag-aaral ng kasaysayan

 

 1.  
  1. heograpiya
  2. sosyolohiya
  3. ekonomiks
  4. arkeolohiya
  5. antropolohiya
  6. pilosopiya
  7. agham pampulitika
  8. lingguistika
  9. sikolohiya
  10. paleontolohiya
  11. lohika
  12. etika
  13. heolohiya

 

 1. Paano ang kasaysayan makakatulong sa iyo bilang isang mag-aaral?

IV. Ebalwasyon : Maikling Pagsusulit

 

Week # 5 : Hulyo 13-17, 2009

 

I. Paksa: Ang Nagbabagong Heograpiya ng Daigdig

  

II. Mga Layunin:

 

 1. Naipamamalas ang pag-unawa sa kinalaman ng heograpiya sa pamumuhay ng mga tao ng sinaunang daigdig*
 2. Nasusuri ang teorya tungkol sa pinagmulan ng daigdig*
 3. Nailalarawan ang katangiang pisikal ng daigdig bilang tirahan ng tao*
 4. Naipaliiwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan*
 5. Nasusuri ang kaugnayan ng heograpiya sa mga pandaigdigang penomena (global warming, el niño, la niña at iba pa.)*
 6. Magabayan ang mga mag-aaral na maunawaan ang kaniyang sarili at mundong ginagalawan.
 7. Maitanim sa kanila ang kaalaman, kasanyan, mabuting saloobin at pagpapahalaga sa mga bagay ng nakaraan upang sila’y maging mabubuti at responsableng mamayan.
 8. Maipakita ang pag-unawa sa kahalagahan ng heograpiya sa paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa mundo.

 

III. Talakayan

 

1. Ano ang mga teorya hinggil sa pinagmulan ng daigdig?

 

a.       Ang teorya ng mga Sumerian at Griyego – Enlil –diyos ng hangin ng mga Sumeriano –tumibag ng bundok at ikinalat

Griyego – Thales – ang digdig ay lumulutang sa palanggana na may tubig

                Anaximander – nagsimula sa nag aapoy na bola na sumusuklob naman sa isang malamig at basing umbok… ang malmig na umbok sa kalaunan ay naging daigdig

 

b.      Ang teoryang Nebular –Immanuel Kant –Alemang Pilosoper – 1775 – nanggaling sa isang malaking ulap o nebula – composisyon ay gas – sinang-ayunan ni Laplace –syentistang Pranses -1796 – ang planeta ay resulta ng mainit at mabilis na pag-ikot ng araw na sa mula’t mula pa ay mainit at umiikot na.

c.       Teoryang Planetesimal – ika -19 na siglo – teoryang maliliit na planeta – ang araw ay dumaan sa isang bituin. Sa bilis ng paghihiwalay, mainit na gas ang umagos sa pagitan nito. Unti unting lumamig ang gas at naging patak ng likido na tumigas at nabuo sa isang pitak ng bato o planetesimal.

d.      Teoryang Big-Bang – teoryang malakas na pagsabog

e.       Teorya ng Espesyal na Paglalang – Biblical

f.        Teorya ng Kontenenteng Umaanod – Alfred Wegener – 1912 – Pangaea –isang masa ng salita – nahiwalay – Gondwanaland at Laurasia – isang pulgada bawat taon

 

2. Ang Daigdig sa Sitemang Solar – nag-iisang planeta sa solar system na may buhay

3. Katangiang Pisikal ng Daigdig

 

     Mga anyong lupa

 1.  
  1. bundok
  2. talampas
  3. burol
  4. libis (valley)
  5. kapatagan
  6. kontinente
  7. Kapuluan
  8. Pulo
  9. Tangway (peninsula)
  10. Canyon

   Mga Anyong Tubig

a.       Karagatan

b.      Dagat

c.       Kipot

d.      Isthmus (canal)

e.       Kipot

f.        Lawa

g.       Ilog

h.       Delta

i.         Batis

 

 

Mga Karagatan ng Daigdig

 1. Pasipiko
 2. Anlantiko
 3. Indian
 4. Arctic

 

Mga Kontinente

 1. Asya –
 2. Europa –
 3. Aprika
 4. Hilagang Amerika
 5. Timog Amerika
 6. Oceania
 7. Antarktika

Week #6 – Hulyo 20 -24, 2009

 

Paksa: Ang mga Unang Tao

 

Mga Layunin

 

 1. Nasusuri ang katangian ng mga yugto ng pag-unlad ng kultura ng unang tao.
 2. Naipagmamalaki na  ang kabihasnan ng diagdig ay unang nalinang at napaunlad sa Asya.
 3. Magawa ang masusing pagsusuri sa mga mahahalagang pangyayari na naganap sa mundo
 1. Simula ng Buhay sa Sinaunang Daigdig

 

Buod –tanaw:

 

Ang nag-iisang paliwanag tungkol sa pagkaroon ng buhay sa daigdig ay ang nababatay sa relihiyon.  Ito ay ang tinatawag na creationism o ang paniniwala na ang mga nabubuhay na bagay sa mundo o daigdig ay nilikha ng Panginoong  Diyos. Ang kabuuang kasaysayan nito ay mababasa sa unang aklat ng Biblia: ang Genesis o ang pasimula. Dito malinaw na mababasa ang proseso ng paglalang na ginawa ng ating Panginoong Diyos na siyang naghahayag ng Kanyang kapangyarihan at kadakilaan.

 

Mga Lahi ng Tao

 

1. Caucasoid – maputi

2. Mongoloid – dilaw

3. Negroid – itim

4. Australoid – maitim na maliit

 

 

Ang Pinagmulan ng Tao ayon sa Relihiyong Paniniwala

 

Urin ng Paglalang sa Tao (Iba’t Ibang Paraan)

 

1. Alabok – Adan

2. Tadyang – Eba

3. Espiritu Santo – Panginoong Jesucristo

4. Matrimonyo – Tayo

 

Ano ang kayarian o sangkap mayroon ang tao?

 

1. espiritu – hininga ng buhay na galing sa Diyos

2. kaluluwa- katawang loob/pagkataong loob

3. pisikal na katawan

 

 1. Kultura na Panahong Paleolitiko
 2. Mga Pag-unlad sa Panahon ng Gitnang Bato at Panahon ng Bagong Bato
 3. Pag-unlad ng Tao sa Panahong Metal

Week #7 – (Hulyo 28-31, 2009)  (Nota: Hulyo 27, 2009 – 95th INC Day –Holiday)

 

Tao ayon sa Biblia

 

                                               Cain

Adan ——-Eba——-                                                                                                Sem

 

                                                  Abel- pinatay ni Cain ——- Seth —–Noeh           Cham

 

                                                                                                                                 Japhet

 

                                                                      Esau

Sem —– Abraham ——– Isaac

 

                                                                   Jacob —– 12 angkan ni Israel 

 

 

 

 

 

TIMELINE NG KASAYSAYAN

 


PANAHON BAGO ANG KASAYSAYAN

(PREHISTORIC PERIOD)

PANAHON NG KASAYSAYAN

(HISTORIC PERIOD)

 

 

               

Ice Age

PALEO

LITIKO

MESO

LITIKO

NEOLITIKO

SINAUNANG PANAHON

GITNANG

PANAHON

MAKABAGONG PANAHON

KASALUKUYAN

Panahon ng

Metal

Atomic Age

Nuclear

Age

Computer Age

ITC Age

Tanso

Bronse

Bakal

                       

?——-c.300,000 B.C.—c.12,000B.C.—–c.8,000B.C.—–c.3,500B.C———-c.476 A.D.——–c. 1450A.D.——c.1500A.D—-c.1960——c.1970—-c.1980- 2006 .AD.

                                                                                                                                                                  c. 4B.C. Birth of Christ  

                                                    PANAHON BAGO ANG KRISTO (B.C.         ANNO DOMINI (A.D.) PANAHON NS

 

                                                                                                                                      Rennaissance

                                                                                   c.3300 B.C.         c. 2,500. B.C.

                                                                                   Kabihasanan sa                Kabihasnan sa Ilog-           c. Pagbagsak ng

                                                                                   Ilog-Lambak Nile             lambak Huang Ho          Imperyo Romano sa

                                                                                   Kabihasnan sa  Mesopotamia  c.2700B.C.                   Kanluran                    Cold War

                                                                                    Pagkakatuklas sa               Kabihasnan sa

                                                                                    Unang sistema ng              Ilog-lambak Indus

                                                                                     Pagsulat

 

                                                                                                                                     

                      P     A     G     L     A     L     A     N     G                                      B     I     B     L     I     C     A     L           A     C     C     O     U     N     T     S

1st Day

2nd Day

3rd Day

4th Day

5th Day

6th Day

 

 

 

 

                                                             c. 4500B.C.—c.2400 B.C.—c. 2,000 B.C.—c. 1400 B.C. -c.1053 B.C.—c. 1013 B.C.–c. 973 B.C.

                                                                                                Paglalang ng       Bahang Gunaw Abraham Moises at  Saul  David    Solomon

                                                                                              Panginoong Diyos kay Adan at Eba              Exodus

Paglikha ng Paghihiwalay  Paglalang  Paglalang ng  Paglalang ng        Paglalang

                    ng tubig sa     ng mga      araw, buwan   mga isda at          sa mga hayop

  Liwanag     kaitaasan at   buhay-       at bituin        mga ibon (fowl)   sa lupa at sa

                   sa ibaba at      halaman                                                          tao

                  pagkakaroon

                   ng kalawakan

 


16 Comments »

 1.   Joben S. Mendoza — July 13, 2009 @ 10:12 am    

  ok sir, understood! ayus

 2.   Michael Azul — July 22, 2009 @ 5:50 am    

  ukie sir.!ayus na ayus yung mga pedeng i print ^^..

  wahahaha ^^ gege po sir ^^

 3.   Ericka — October 10, 2009 @ 12:39 am    

  how nice nmn ohhh….. gnda ng modyul muh d best^^

 4.   Christian Louboutin sale — January 18, 2010 @ 4:09 am    

  Just wanna say thank you for the information you have shared. Just continue writing this kind of post. I will be your loyal reader.
  Thanks again.

 5.   Nike shox NZ — July 16, 2010 @ 11:31 pm    

  I have make use of an abundance pointing to possible sorts a great many webpage varied,but also as i have always been believed mass pm would to help them secure an income for industry experts the majority of blogkeepers keywords and phrases which will last such as to be spam,still yours become seriously, my partner and i love assess crash wordpress bog,along with published seem fortunate not to mention is likely to read and learn about dilemma newer,and after that prepared aspect firm post for the reason that

 6.   Air Yeezy — July 17, 2010 @ 10:51 pm    

  Wonderful content articles and it is so useful. I just want to add your blog site into my rrs reader yet i cannot acquire the rrs tackle. Will you please mail your deal with to my e-mail?Our Air Yeezy store offers you all kinds of latest fashion style shoes like Air Yeezy and with Kanye West Air Yeezy high quality and affordable price. Bless you a good deal!

 7.   Nike shox NZ — July 27, 2010 @ 11:51 pm    

  Outstanding post published on my existence, support, Thank you for the page, dream to come to be good friends.oh, Perfect post! I am going to maintain this publish.Our Ob Sneakers store offers you all kinds of shoes like Air Max TN and Nike Shox NZ with high quality and competitive price.

 8.   supra footwear — August 8, 2010 @ 11:38 pm    

  I only lately began leaving comments! Makes me presume a tiny more about what I enjoyed and learned about the write-up! Good recommendations, thanks!

 9.   Nike shox NZ — August 8, 2010 @ 11:44 pm    

  Your webpage is so wonderful, and can i buy some ad from you web site? If so, just email me and tell me the ad type and charge? Thanks so considerably.Our Ob Sneakers store offers you all kinds of shoes like Air Max TN and Nike Shox NZ with high quality and competitive price.

 10.   christian louboutin — September 10, 2010 @ 10:31 pm    

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it

 11.   nike shox — September 16, 2010 @ 3:19 am    

  Finding out who was number one took a little longer. When the dust settled, nike shox was Northwestern which had successfully defended its Nike 7On title with a 44-42 victory over Guyer in double overtime. Trailing 42-36 in the second overtime, nike shox Northwestern quarterback Teddy Bridgewater hit backup quarterback E.J. Hilliard for a game-tying touchdown and nike shox Shoes running back Jerrill Jenkins for the winning two-point conversion. More from http://www.nikeshox-outlet.com

 12.   tiffany jewellery — September 16, 2010 @ 9:07 pm    

  Thanks a lot for sharing. You have done a brilliant job. Your article is truly relevant to my study at this moment, and I am really happy I discovered your website. However, I would like to see more details about this topic.
  tiffany jewellery

 13.   nike air max 90 — November 20, 2010 @ 3:02 pm    

  Hello!!It is my horour to see you blog.Iam agree with you,Ithink friendship is very important,so we must have a lot friend,History repeated proof: friend, health than leadership than performance than IQ, eq, holiday greetings than usual, as an important than. Space than the ground is good, to visit friends, no tickets. If you want to buy a shoes, Please come here Nike Air Max 90
  Nike Air Max 90
  Ugg Classic Tall

 14.   john elinair lafradez — October 13, 2011 @ 9:15 am    

  nc one

 15.   john elinair lafradez — October 13, 2011 @ 9:16 am    

  nice try

 16.   meddy15 — June 6, 2012 @ 6:41 am    

  it was really amazing!
  don’t you know that many students learn about kasaysayan
  and i agree that kasaysayan is the most fun subject.
  and i like your webpage.
  ilearn a lot about it….

RSS feed for comments on this post.TrackBack URI

Leave a comment

© 2014 Social Scientist   Provided by WPMU DEV -The WordPress Experts.  Hosted by Edublogs